Uyum

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI

Suç gelirlerinin aklanması ve aklamayı kolaylaştıran faaliyetlerle, terör veya suç faaliyetlerinin finansmanıyla mücadele etmek ve bu faaliyetlerin önlenmesinin takipçisi olmak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.’nin politikasıdır.

Banka, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yürürlükteki yasalara uygun hareket etmeye, Banka yönetiminin ve personelinin söz konusu standartlara tam ve eksiksiz uyumunu sağlamak suretiyle Bankanın ürünlerinin ve hizmetlerinin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı amacıyla kullanılmasını engellemeye kararlıdır. Bu amaçla, “Müşterini Tanı” prensibi çerçevesinde, müşterilerin ve müşteriler adına hareket eden kişilerin kimlik tespitlerinin yapılması esas olup, sırdaş hesapların açılması ve tabela bankalarıyla işlem yapılması yasaktır.

Bankanın yurt dışı şube, iştirak ve diğer bağlı birimlerinin, bulundukları ülkelerdeki suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleye ilişkin yasal düzenlemelerle çelişmemek kaydıyla, bu politikaya bağlı kalmaları esastır.

Bankanın suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer düzenlemelere uyumunu sağlamak üzere Uyum Servis Yöneticiliği kurulmuş ve Uyum Görevlisi atanmıştır.

Uyum Görevlisi bağımsız bir irade ile karar verebilmek için, Banka bünyesindeki tüm birimlerden kendi görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilecek ve bunlara zamanında erişebilecek yetkiyi haizdir.

1. RİSK YÖNETİMİ

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili riskler tanımlanır, derecelendirilir ve söz konusu risklerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve azaltılmasına ilişkin gerekli önlemler alınır.

2. İZLEME VE KONTROL

İzleme ve kontrolün amacı, Bankanın risklerden korunması ve Banka faaliyetlerinin, Kanuna ve Kanun uyarınca çıkarılan diğer düzenlemeler ile Banka politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin sürekli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesidir.

3. İÇ DENETİM

İç denetimin amacı, Uyum Programının bütününün etkinliği ve yeterliği hususunda Yönetim Kurulu’na güvence sağlamaktır. Banka, kurum politika ve prosedürlerinin, risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleri ile eğitim faaliyetlerinin yeterli ve verimli olup olmadığı; risk politikasının yeterliği ve etkinliği, işlemlerin Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan diğer düzenlemeler ile kurum politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği hususlarının yıllık olarak ve risk temelli bir yaklaşımla incelenmesini ve denetlenmesini sağlar.

4. EĞİTİM

Bankanın, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin eğitim politikasının amacı, Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan diğer düzenlemelerle getirilen yükümlülüklere uyumun sağlanması, personelin Banka politikası ve prosedürleri ile risk temelli yaklaşım konularında sorumluluk bilincinin artırılarak, bir kurum kültürü oluşturulması ve personelin bilgilerinin güncellenmesidir.

Whistle Blowing 

compliance_ksa@ziraatbank.com